Vyplněním informací o vozidle nám pomůžete najít vhodný produkt a poradit vám.
Kontaktní informace
Informace o vozidle
Obsah sdělení
Pokud máte zájem rovnou si objednat opravu a nepotřebujete poradit, vyplňte univerzální objednávkový formulář
OK

Formulář byl úspěšně odeslán

Opravy řídících jednotek do osobních a nákladních vozidel

Obchodní podmínky maloobchod

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu ECUservis umístěného na webovém rozhraní http://www.ecuservis.eu (dále jen „webové rozhraní“) mezi společností REMANTE GROUP s.r.o., se sídlem Na Starém břehu 2756/7, 746 01 Opava, IČ: 02617862, DIČ: CZ02617862 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 65075

Adresa pro doručování:
REMANTE GROUP s.r.o.,
Na Starém břehu 2756/7, 746 01 Opava
Telefonní číslo: +420 731 447 504
Kontaktní e-mail: info@remante.com

jako prodávajícím (v případě smlouvy o poskytování služeb též jako poskytovatel) a fyzickou či právnickou osobou, která uzavírá smlouvu v rámci vlastní obchodní, výrobní nebo obdobné činnosti či při samostatném výkonu svého povolání jako kupujícím (v případě smlouvy o poskytování služeb též jako odběratel) oba dále společně též jen jako „smluvní strany“.

Tyto obchodní podmínky, s výjimkou ustanovení upravujících využití prostředků komunikace na dálku, se přiměřeně použijí i pro smlouvy uzavřené za současné přítomnosti smluvních stran.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Jaké smlouvy lze uzavřít prostřednictvím webového rozhraní?
Smlouvou uzavíranou prostřednictvím webového rozhraní může být především smlouva kupní nebo smlouva o poskytování servisních služeb, případně i další smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako „smlouva“).

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat Vám zboží uvedené v objednávce, a Vy se zavazujete toto zboží převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit nám kupní cenu uvedenou v objednávce.

Zbožím se rozumí zejména nové či repasované díly pro osobní a nákladní automobily, zemědělskou, lesní a stavební techniku a lodě (též jen jako „díly“).

Smlouvou o poskytování servisních služeb se zavazujeme opravit Vámi zaslaný díl, a Vy se zavazujete opravený díl převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit nám cenu opravy uvedenou v objednávce. Za opravu se podle těchto obchodních podmínek považuje činnost, kterou se odstraňují vady, následky poškození nebo účinky opotřebení. Uzavřením smlouvy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že opravu může provést i třetí osoba. Naše odpovědnost za kvalitu poskytovaných služeb není tímto nijak dotčena.

Pokud máte zájem o maximálně rychlé vyřízení opravy, můžeme se dohodnout na řešení koupě výměnným systémem. Vypořádání ceny bude probíhat dle těchto obchodních podmínek.

Kupní cena nebo cena za opravu (dále jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

1.2. Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?
O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a smlouva mezi námi není uzavírána podle těchto obchodních podmínek, ale podle Všeobecných obchodních podmínek pro velkoobchod.

1.3. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?
Jako spotřebitel máte především:
právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek 6 těchto obchodních podmínek);
nárok na záruku na nepoužité díly v délce nejméně 24 měsíců a na použité (repasované) díly v délce 12 měsíců (uplatnění záruky se řídí Reklamačním řádem);
právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní).

v případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.czh

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

1.4. Čím se řídí náš právní vztah?
Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:
těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
Sortimentními podmínkami, které upravují především podmínky a postup při vrácení opravovaných dílů;
Podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní, zejména při uzavírání smlouvy;

objednávkou a jejím přijetím z naší strany, a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění, dále jen „občanský zákoník“);
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?
Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2. SMLOUVA
2.1. Jak uzavíráme smlouvu?
Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Rovněž jsou na webovém rozhraní uvedeny námi poskytované servisní služby. Cena servisních služeb vychází z aktuálního ceníku zveřejněného na webovém rozhraní (dále jen „ceník“) a může se změnit v závislosti na rozsahu poškození. O případné změně ceny budete informováni. Při nesouhlasu se změnou ceny můžete odstoupit od smlouvy.

Prezentace zboží a služeb je informativního charakteru, nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.2. Jak podat objednávku?
Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží) či služby, počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

V rámci objednávky v tzv. výměnném systému můžete zvolit možnost odkupu Vašeho použitého či poškozeného dílu. V takovém případě může být účtována vratná kauce (podrobněji viz článek 2.5 níže). Upozorňujeme, že odvoz použitého či poškozeného dílu může být zpoplatněn dle ceníku.

Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny, vratné kauce a nákladů na zvolený způsob dopravy a platby. Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou  objednávku podáte stisknutím tlačítka „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené  v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí  objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu nebo převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku 2.2 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?
Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e- mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.5. Jak je určena cena při odkupu Vašeho použitého dílu?
Ceny použitých dílů se řídí jejich dostupností na světových trzích. Při řešení koupě výměnným systémem je cena použitého dílu zastoupena vratnou kaucí.

V případě, že nám použitý či poškozený díl zašlete dříve, než Vám odešleme objednaný díl, nebude Vám účtována vratná kauce, a uhradíte nám pouze cenu objednaného dílu, resp. služby.

Pokud nám použitý či poškozený díl zašlete až po odeslání nového dílu, budeme od Vás požadovat uhrazení vratné kauce, jejíž výše bude uvedena v objednávce. Abychom Vám mohli vrátit uhrazenou kauci, je nutné, aby poškozený či použitý díl splňoval stanovené podmínky, které umožňují jeho další opravu. Posouzení možnosti opravy a ocenění Vašeho použitého či poškozeného dílu probíhá v souladu s našimi Sortimentními podmínkami. Pokud Vámi zaslaný díl splňuje podmínky pro vrácení kauce, bude Vám kauce vrácena ve lhůtě 14 dnů.

Pokud bude Vámi zaslaný díl způsobilý k další opravě pouze s vynaložením dodatečných nákladů (pořízení chybějících či poškozených součástí), bude Vám cena těchto nákladů odečtena z hodnoty vratné kauce. O výši dodatečných nákladů Vás budeme informovat.

V případě, že je poškození Vašeho dílu takového rozsahu, že oprava není možná v rámci výše vratné kauce a kauce Vám byla připočítána k ceně nového či repasovaného dílu, nebude Vám již kauce vrácena. O této skutečnosti Vás budeme informovat.

Není-li Vámi zaslaný díl způsobilý opravy, vezměte na vědomí, že pokud jej ponecháte u naší společnosti, uzavíráme ohledně tohoto dílu darovací smlouvu, kterou nám bezplatně převádíte tento díl do vlastnictví, a my jej do svého vlastnictví přijímáme. Pokud máte o vrácení dílu nezpůsobilého opravy zájem, na vyžádání Vám jej zašleme. Pokud si vrácení dílu nevyžádáte do 1 měsíce ode dne, kdy jsme Vás informovali o nemožnosti opravy, považujeme darovací smlouvu za uzavřenou. Náklady spojené s vrácením dílu hradíte Vy.

Lhůta na odeslání poškozeného či použitého dílu za účelem vrácení uhrazené kauce jsou 3 měsíce a je počítána ode dne, kdy je Vám doručen Vámi objednaný díl.

2.6. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?
Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

Upozorňujeme na to, že při stanovení ceny opravy vycházíme z popisu závady, který nám sdělíte. Pokud popis není úplný nebo neodpovídá skutečnosti, nebo je-li v průběhu opravy zjištěna další závada, vyhrazujeme si právo změnit stanovenou cenu. O případné změně ceny Vás budeme neprodleně informovat. Pokud se změnou ceny nebudete souhlasit, máte právo na odstoupení od smlouvy.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží či poskytnout službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek.

2.7. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?
Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána e- mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.8. Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?
V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.9. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?
Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.10. Je smlouva někde uložena?
Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?
Cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:
bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky);
bezhotovostně šekem;
v hotovosti či bezhotovostně platební kartou při zaslání zboží na dobírku;
bezhotovostně před dodáním zboží prostřednictvím účtu
Základní formou úhrady je platba na dobírku. Jiné formy úhrady jsou možné po vzájemné dohodě.

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

3.2. Způsob úhrady vratné kauce
Úhradu vratné kauce provedeme pouze jediným způsobem a to bezhotovostně na Váš bankovní účet.

3.3. Kdy nastane splatnost ceny?
V případě zaslání zboží na dobírku je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží či služby je cena splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

3.4. V jaké měně můžete platit?
Platba zboží je možná v českých korunách (CZK) nebo eurech (EUR).

4. DODACÍ PODMÍNKY
4.1. Jak posíláme zboží?
Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my.

4.2. Jaké jsou náklady na dodání zboží?
Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

4.3. Kdy Vám zboží dodáme?
Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme ihned po přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku), případně po připsání platby na náš účet (při platbě zboží předem).

Zboží, které není skladem, předáme dopravci, jakmile je to možné. Orientační doba expedice je uvedena u zboží na webovém rozhraní. O přesném datu Vás budeme informovat.

Dodací doba u skladových položek je zpravidla 24 hodin v případě expresního dodání, jinak 2-3 dny. Upozorňujeme Vás na to, že dobu dodání zboží externími dopravci nemůžeme ovlivnit.  Případné  stížnosti  týkající  se  doby  dodání  je  nutné  řešit  přímo s dopravcem.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.

4.4. Jak postupovat při převzetí zboží?
Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) stvrzujete, že obal zásilky nebyl porušen. Reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky v takovém případě již není možná.

Okamžikem převzetí zboží (nebo  okamžikem,  kdy jste měli  povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

4.5. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?
Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

4.6. Pokud si nepřevezmete zboží, které jste si objednal a které se Vám opakovaně pokoušíme doručit, nebo jste se zavázal jej osobně převzít, máme právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) a přijmout zboží zpět na svůj sklad.

4.7. Rovněž si vyhrazujeme právo nevyužít možnosti dle bodu 4.6. V tomto případě dojde k uskladnění nevyzvednutého zboží na našem skladě, za což si účtujeme poplatek (tzv. „skladné“) ve výši 35 Kč/den, které jste povinen uhradit.

4.8. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o skutečnosti, že bylo zboží u něj uskladněno a o nákladech, které jsou s tímto spojeny.

5. POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB
5.1. Kdy Vám bude servisní služba poskytnuta?
Pokud jste spotřebitelem, máte právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. Během této doby Vám služba bude poskytnuta pouze v případě, že s tím vyslovíte výslovný souhlas.

Udělení souhlasu je možné i zaškrtnutím příslušné možnosti v průběhu objednávání. Pokud vyslovíte souhlas s poskytnutím servisní služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Jakým způsobem nám můžete zaslat díl k opravě?
Provádíme svoz dílů k opravě z celé ČR, Slovenska i jiných vybraných zemí. Tento svoz může být zpoplatněn dle ceníku. Pokud budete chtít zaslat díl jiným způsobem, můžete tak bez obav učinit.

5.3. Jak proběhne samotná oprava?
Po převzetí dílu provedeme prohlídku dílu za účelem přezkumu míry jeho poškození. Na základě zjištěných informací stanovíme cenu a časový rozsah opravy. Pokud se tyto údaje liší od předběžných údajů uvedených v objednávce, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat. Pokud se změnou některého z parametrů objednávky nebudete souhlasit, máte právo na odstoupení od smlouvy.

5.4. Jak probíhá převzetí opraveného dílu?
Jakmile bude oprava dílu dokončena, budeme Vás kontaktovat. Díl Vám bude zaslán způsobem, který jste zvolili v objednávce, nebo jiným způsobem, na kterém se dohodneme.

Upozorňujeme Vás na to, že v případě, že po dokončení opravy nebude uhrazena celá výše ceny opravy, vznikne nám k dílu zadržovací právo ve smyslu § 1395 a násl. občanského zákoníku. O zadržení budete informováni e-mailem. Naše společnost bude mít právo na náhradu nákladů spojených s péčí o zadržený díl.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
6.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?
Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky.

Od smlouvy o poskytování servisních služeb lze odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek.

Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu REMANTE GROUP s.r.o., Na Starém břehu 2756/7, 746 01 Opava, nebo e-mail info@remante.com. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

Formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení zde.

6.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?
Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

6.3. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?
V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:
o poskytování služeb, jestliže byly splněny s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a o tomto důsledku jste byli informováni;
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;
o opravě nebo údržbě provedené na Vámi určeném místě na Vaši žádost.

6.4. Speciální ustanovení o odstoupení od smlouvy nad rámec zákonné úpravy
Prodávající (resp. poskytovatel služeb) může v individuálních případech a po vzájemné domluvě vyhovět návrhu kupujícího na odstoupení od smlouvy nad rámec zákonné úpravy, tedy i když došlo k uplynutí 14denní lhůty anebo dle § 1837 občanského zákoníku nešlo od smlouvy odstoupit.

Vzhledem k nákladům spojeným s úpravami zboží, administrativní úkony, přepravou, pořízením zboží a dalšími úkony si prodávající (resp. poskytovatelem služeb) v případě návrhu ze strany kupujícího vyhrazuje právo mu navrhnout přiměřený poplatek, který se při využití této služby zavazuje kupující uhradit poskytovateli. Výše tohoto poplatku je vždy stanovena individuálně vzhledem k danému případu.

Tato služba, vzhledem k tomu, že je postavena nad rámec zákona a je tedy projevem dobré vůle prodávajícího (resp. poskytovatelem služeb), není nijak nárokovatelná a prodávající (resp. poskytovatelem služeb) si tedy vyhrazuje právo takovýto návrh na odstoupení smlouvy ze strany kupujícího odmítnout.

6.5. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?
Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží odešlete na adresu REMANTE GROUP s.r.o., Na Starém břehu 2756/7, 746 01 Opava. Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.

Vrácené zboží musí být nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:
kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e- mail.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení Vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

6.6. Co když bylo vrácené zboží poškozené?
Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit cenu (případně její část odpovídající vzniklé škodě) a náklady na dodání zboží.

Pokud zjistíme, že Vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, máme vůči Vám nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody můžeme jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení ceny a nákladů na dodání zboží, tj. vrácena Vám bude částka snížená o vzniklou škodu.

6.7. Co když byla na zařízení provedena část oprav?
V případě, že jsme v době odstoupení již provedli část servisních služeb, máme nárok na úhradu poměrné části ceny opravy, která odpovídá rozsahu provedené opravy.

6.8. Kdy dostanete zpět své peníze?
Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle vrácení ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k Vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze Vám vrátíme:
stejným způsobem, jakým jsme je přijali, nebo
způsobem, jaký budete požadovat;
Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte Vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.9. Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?
Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží (článek 5 těchto obchodních podmínek);
zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o svém odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od smlouvy.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?
K prodeji zboží a k poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

8.2. Jak vyřizujeme stížnosti?
Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 8.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování.

8.3. Zpětný odběr

Vzhledem k ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb. má zákazník našeho obchodu právo využít možnosti předat nám k likvidaci své staré řídící jednotky, a to v maximálním počtu tolika kusů, kolik nových či repasovaných řídících jednotek od nás nakoupil.

Po individuální domluvě je možné přijmout i větší množství řídích jednotek k likvidaci, než je uvedeno v předchozím odstavci. Tento zvýšený odběr není možné jakkoliv nárokovat a závisí vždy pouze na rozhodnutí a souhlasu prodejce.

8.4. Co byste ještě měli vědět?
Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu.

Na základě ustanovení § 42 (5) zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty nebude dále vyžadováno zasílání podepsaných/orazítkovaných opravných daňových dokladů ze strany zákazníka naší společnosti. Namísto tohoto procesu bude, v souladu ze zákonem stanoveným požadavkem na “…vynaložení úsilí, které lze rozumně požadovat…“ , zaslán opravný daňový doklad zákazníkovi na      e-mailovou adresu, kterou tento zákazník použil při registraci na našem e-shopu. Tímto bude naplněna zákonem stanovená povinnost a další zpětné zaslání podepsaného opravného daňového dokladu již nebude nutná a ze strany naší společnosti vyžadována.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

8.5. Rozhodné právo

Veškeré právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí českým právem; české právo je rozhodným právem veškerých smluvních vztahů mezi kupujícím a prodávajícím ve smyslu čl. 6 odst. 1 a odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15. 6. 2015

guarantee ZÁRUKA 1 ROK s možností prodloužení o 12 měsíců
find Technická podpora k opravě ZDARMA
delivery Řídící jednotku u vás vyzvedneme zcela ZDARMA
steps Rychlé vyřízení objednávky již ve 3 krocích
Načítání
Zpět nahoru